Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cmentarz Gozdnica - szukaj grobów swoich bliskich.

Odszukaj Swoich bliskich....


data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

 
UCHWAŁA NR XXVII/146/17 RADY MIASTA GOZDNICA

z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu  korzystania z Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy Na  podstawie  art. 40 ust. 2 pkt.  4  Ustawy  z dnia  8 marca  1990r  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy


§ 1.

Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy jest Gmina o statusie miejskim  Gozdnica.


§ 2.

Administracja  cmentarza  znajduje  się  w siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w Gozdnicy,  ul. Świerczewskiego 2 i jest czynna w godzinach pracy Urzędu.

§ 3.

1. Cmentarz Komunalny w Gozdnicy otwarty jest dla odwiedzających bez ograniczeń czasowych.
2. Ceremonie  pogrzebowe  odbywają się  od  poniedziałku  do  soboty, w godzinach ustalonych z administracją cmentarza.
3. Zgłaszania  pogrzebów  należy  dokonywać  administracji  cmentarza  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Obsługiwanie  ceremonii  pogrzebowych  na  cmentarzu  prowadzić  mogą  podmioty  gospodarcze prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych za zgodą administracji.

§ 4.

1. Na Cmentarzu Komunalnym w Gozdnicy zmarli są chowani w:
1) grobach ziemnych - pojedynczych i głębinowych
2) grobach murowanych pojedynczych
3) grobach murowanych rodzinnych. 2. Groby muszą spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 marca  2008r.  w sprawie wymagań jakie musza spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. u. z 2008r. Nr48, poz.284).
3. Usytuowanie  grobu  musi  być  zgodne z planem  zagospodarowania  cmentarza.  Lokalizacja,  rodzaj i wymiary grobu oraz wymiary miejsca dookoła grobu muszą zostać uzgodnione z administracją cmentarza.
4. Miejsce pochówku wskazuje administracja cmentarza.
5. Termin i sposób wykonania grobów, ustawienia nagrobków, pomników, tablic i innych oznak uczczenia zmarłych mogą zostać wykonane po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody administracji cmentarza.
6. Wszelkie prace w obrębie cmentarza należy prowadzić w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i za zgodą administratora. DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r.Poz. 1034
7. Podmiot świadczący usługi pogrzebowe i kamieniarskie zobowiązany jest zapewnić czystość i porządek oraz dbać o estetykę terenu, na którym prowadzone są prace.
8. Wykonywanie  prac  na  terenie  cmentarza  nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
9. Opłaty  za  poszczególne  usługi  są  pobierane    zgodnie  z Uchwałą  Rady  Miasta  Gozdnica  w sprawie określenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Gozdnicy.

§ 5.

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi  oraz szacunku należnego zmarłym.
2. Na terenie cmentarzy zabronione jest:
1) niszczenie lub samowolne przemieszczanie urządzeń cmentarnych oraz ich elementów,
2) wprowadzanie zwierząt
3) składowanie śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi
4) samowolne zagospodarowywanie wolnych miejsc oraz przejść między grobami,
5) prowadzenie działalności handlowej i reklamowej
6) poruszanie się na motocyklach, rowerach, skuterach
3. Na terenie cmentarzy zabrania się dokonywania następujących czynności, bez uprzedniego uzyskania zgody administracji cmentarza:
1) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów
2) utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu
3) ustawiania ławek przy grobach
4) wjazdu na teren cmentarza przez podmioty wykonujące pochówek, prace kamieniarskie i budowlane lub przeprowadzające ekshumacje zwłok.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

§ 7.

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni od daty publikacji  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica
  Krystyna Mulik
 
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 1034


STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
3
stat4u
Osób online: 1